Algemene voorwaarden

Blooming Spaces levert verhuisadvies en interieuradvies. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Blooming Spaces.

Laatst gewijzigd op: 1 september 2021.

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Blooming Spaces, gevestigd aan Grenspolder 31, 3825 KA Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83455256, ook te vinden op www.bloomingspaces.nl.

1.3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.

1.4. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder
uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige
rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Offerte: een schriftelijk aanbod van Blooming Spaces.

1.8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die met Blooming Spaces een
Overeenkomst heeft gesloten.

1.9. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na
ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van
Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven
binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.10. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Blooming
Spaces zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene
Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.11. Partij(en): Blooming Spaces en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een
Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie
vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de
omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk
dient te worden behandeld.

1.13. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die
op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van
iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding,
totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene
Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten
tussen Opdrachtgever en Blooming Spaces, indien Opdrachtgever de gelding
ervan in eerdere Overeenkomsten met Blooming Spaces heeft aanvaard.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of
niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de
Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Blooming Spaces zijn vrijblijvend en
geldig voor de duur van 14 dagen.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Opdrachtgever van de Offerte van Blooming Spaces en het voldoen aan de
daarbij door Blooming Spaces gestelde voorwaarden. Indien Consument het
aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blooming Spaces
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft
Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de
Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod
kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Blooming Spaces zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de
uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in
de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen,
start Blooming Spaces direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt
Blooming Spaces Opdrachtgever daarvan in kennis. Consument krijgt de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van
het door Blooming Spaces te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst.

4.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan Blooming Spaces aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Blooming
Spaces worden verstrekt.

4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft Blooming Spaces het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van
de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst
verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

4.6. Blooming Spaces is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever
aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor
goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of
namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever
aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor
de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien
er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan
voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de
Diensten.

5.2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een
opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van
maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd
van de Overeenkomst.

5.3. Blooming Spaces mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of
opzeggen indien:
– Opdrachtgever failliet is verklaard;
– Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

5.4. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst
onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens
rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1. Opdrachtgever betaalt Blooming Spaces het bedrag zoals vermeld in de
Overeenkomst. Alle door Blooming Spaces genoemde prijzen zijn in euro’s. In
sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag
wordt opgenomen in de Overeenkomst.

6.2. Alle door Blooming Spaces genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting
(btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij
anders vermeld.

6.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Blooming Spaces het recht de
prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is
gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de
Overeenkomst op te zeggen.

6.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
wordt hij door Blooming Spaces gewezen op de te late betaling. Na
kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Blooming Spaces
Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.

6.6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag
en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en
incassobureaus.

6.7. Blooming Spaces kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of
Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de Overeenkomst. Indien Blooming Spaces op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en
gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst,
tijdig aan Blooming Spaces worden verstrekt. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt
mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan
vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en Alle benodigde
informatie om het advies uit te kunnen voeren. Dit is afhankelijk van het
gekozen adviespakket.

7.2. Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever
tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het
gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
Opdrachtgever zorgt daarbij dat Blooming Spaces kosteloos gebruik kan
maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde
(nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom
of rioleringsaansluiting.

7.3. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde
werkomstandigheden en is verplicht Blooming Spaces en diens Werknemers
tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

7.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering
van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.

Artikel 8. Meerwerk

8.1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van
Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden
dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk
beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk
zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

8.2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van
Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever.
Blooming Spaces mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in
onderhandeling treden.

8.3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de
Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is
overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op
schadevergoeding.

8.4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar)
meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of
ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

8.5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Blooming
Spaces zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Blooming Spaces stelt
Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in
dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 9. Levering en levertijd

9.1. Door Blooming Spaces genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden
niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2. Blooming Spaces behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de
benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De
gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van
de Opdrachtgever worden opgeslagen.

9.3. Blooming Spaces blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever
heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Blooming Spaces,
daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een
tekortkoming.

Artikel 10. Garantie

10.1. Blooming Spaces staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit
voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

10.2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen
3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het
gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Blooming Spaces gegrond wordt
geacht. Blooming Spaces zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm
van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde
bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.

10.3. Een door Blooming Spaces, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond
van de Overeenkomst heeft.

10.4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de
adviezen van Blooming Spaces heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet
heeft nageleefd.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen,
tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Blooming Spaces
verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Blooming Spaces.

11.2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op
de Intellectuele Eigendomsrechten van Blooming Spaces en/of haar
licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder
toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen
van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat
enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst
en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer
deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door
een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen
deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de
verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
vertrouwelijke karakter van de informatie.

12.3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een
onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,00 onverminderd het recht op
eventuele schadevergoeding.

Artikel 13. Wijziging Algemene Voorwaarden

13.1. Blooming Spaces behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen
na bekendmaking van de wijziging.

13.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.bloomingspaces.nl, per e-mail
aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Blooming Spaces kan
bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Nietinhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

13.3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit
binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Blooming Spaces.
Blooming Spaces kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Blooming Spaces
de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe
voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze
datum.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Blooming Spaces gevestigd is.

14.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van
de e-mail voldoende vaststaat.

14.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig
blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of
Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan
de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.5. Blooming Spaces is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien
uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Blooming
Spaces of de bedrijfsactiviteiten van Blooming Spaces overneemt.

Naam: Blooming Spaces
Adres: Grenspolder 31, 3825 KA Amersfoort
E-mailadres: rosalie@bloomingspaces.nl
Telnr.: 0638043882